drs. Chris de Bont

historisch geograaf

 

Alterra
Droevendaalsesteeg 3
6708 PB Wageningen
Postbus 47
6700 AA Wageningen
Tel.: 0317 474410
Fax: 0317 419000
E-mail:

Chris.debont
[Apestaartje]
wur.nl

Chris de Bont is vooral geïnteresseerd in de wederzijdse relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving in de historische tijd (dus na Chr.) in Nederland en de aanpalende gebieden, met momenteel de nadruk op de Vroege en Late Middeleeuwen. Tijdens zijn opleiding in Amsterdam heeft hij kennis gemaakt met onderzoeksmethoden en gegevensverzameling en verwerking uit vele aanpalende disciplines. De nadruk lag daarbij op de historisch-getinte informatiebronnen (archivalia, historische kartografie en waterstaatsgeschiedenis). In Wageningen is Chris de Bont ook verder in de historisch-gerichte fysische geografie van Nederland en kust-Europa geschoold geraakt.

Chris de Bont beheert het door de Wageningse historisch geografen ontwikkelde Historische Geografisch GIS Histland, waarin Nederland op twee schaalniveaus is opgedeeld in historisch-geografische ontginningslandschappen, voor zover daarvan nog sporen in het (sub-)recente cultuurlandschap aanwezig en herkenbaar zijn. Kernbegrip hierbij is de ‘leesbaarheid’ van het historisch-gegroeide cultuurlandschap.

Dit is een overzicht met publicaties van Chris de Bont:

 • Beenakker, J., en C. de Bont, 1983. De Bontkaart: een historisch geografische landschapswaardering. Publicatie 11 van het Instituut voor Sociale Geografie. Universiteit van Amsterdam.
 • Bont, C.H.M. de, 1985. De kartografie van de historisch landschappelijke kartering van Nederland 1:50.000. In: Kartografisch Tijdschrift XI 3, pp. 53 56.
 • Bont, C.H.M. de, 1985. De historisch-landschappelijke kartering van Nederland 1:50.000: enkele hoofdlijnen. In: Geografisch Tijdschrift 19, pp. 442-449.
 • Bont, C.H.M. de, 1986. Het landschap van een waterige landstreek; enkele bladzijden uit de geschieden is van groot-Waterland. Wel en wee in Waterland 1, pp. 2-16.
 • Bont, Chr. de J.A.J. Vervloet, 1987. Het proefblad Heerlen van de Historisch Landschappelijke Kaart van Nederland 1:50.000, pp. 69-73. In: Barends, S., J. Renes, T. Stol, J.C. van Triest, R.J. de Vries en F.J. van Woudenberg (red.) . Het landschap van Zuid-Limburg. Matrijs, Utrecht. (tevens verschenen als Historisch-Geografisch Tijdschrift 5 (1987), nr. 1/2).
 • Bont, Chr. de, 1988. Boeren op de grens van land en water. In: Bont, Chr. de, en G.H. Keunen, Katwoude; een dorps en molengeschiedenis. Utrecht, p. 6 41.
 • Bont, C. de, 1991. Angewandte Historische Geographie -- ihr Beitrag zur Grundlagenforschung. Kulturlandschaft. Zeitschrift für Angewandte Historische Geographie 1, pp. 84-88.
 • Bont, C. de, 1991. De heilige en de hertog; een historische geografie van de zogenaamde oude domeingoederen en de hertogelijke ontginningen in het landinrichtingsgebied St. Oedenrode. DLO-Staring Centrum Rapport 188., Wageningen.
 • Bont, Chr. de, 1991. Het historisch geografische gezicht van het Nedersticht; een cultuurhistorische landschapsverkenning van de provincie Utrecht. DLO Staring Centrum rapport 133. Wageningen.
 • Bont, C. de en A.D.M. Veldhorst, 1992. Atlas van perceelsnamen in het Gelders rivierengebied; deel 1 de Midden-Betuwe. Wageningen-Kesteren.
 • Bont, Chr. de, 1992. Leaving the Church behind; a model for predicting early mediaeval settlement locations in the sandy areas of the Dutch province of North Brabant In: Verhoeve, A., & J.A.J. Vervloet, The transformation of the European rural landscape: methodological issues and agrarian change 1770-1914. Brussels, p. 12-22.
 • Bont, C. de, H.H.M. Meyer en W.H. Wimmers, 1992. Excursion to Gooiland, In: Verhoeve, A., & J.A.J. Vervloet, The transformation of the European rural landscape: methodological issues and agrarian change 1770-1914. Brussels, p. 307-318.
 • Bont, C.H.M. de, 1993. Overlaat; de rivier getemd. In: Barends, S., H. Renes, T. Stol, H. van Triest, R. de Vries en F. van Woudenberg (eds) (1993). Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes; Historische landschapselementen in Nederland. Matrijs, Utrecht, p. 34-35.
 • Bont, Chr. de, 1993. ‘…Al het merkwaardige in bonte afwisseling…’; een historische geografie van Midden en Oost Brabant. Geschiedenis van het Brabants Heem, deel 36. Waalre.
 • Bont, C. de, 1993. Brabantse cultuur natuurlijk! Historisch-geografisch onderzoek in Noord-Brabant. In: Brabant Natuurlijk; Tijdschrift van de Brabantse Milieufederatie 15, nr 4, pp. 25-28.
 • Bont, Chr. de, 1993. Bos, heide, zand en een weinig akkerland; een historisch-geografische kartering en korte beschrijving van het cultuurlandschap van de Eder- en Ginkelse Heide ten noorden van de Verlengde Arnhemse Weg. DLO-Staring Centrum rapport 229.
 • Bont, Chr. de, 1994. Reclamation patterns of peat areas in the Netherlands as a mirror of the mediaeval mind. In: J. Bethemont (ed.). L’avenir des paysages ruraux européens entre gestion des héritages et dynamique du changement. Conférence européenne permanente pour l’étude du paysage rural. Lyon, p. 57-64.
 • Bont, C. de, 1994. Over de hei; routebeschrijving. In: F.D. Zeiler. Onder de hei; archeologische en historisch-geografische landschapselementen in het Gooi. Matrijs, Utrecht, pp. 117-129.
 • Bont, Chr. de, 1995. Bewonings en ontginningsgeschiedenis. In: Rosing, H., Toelichting bij de kaartbladen 9 West, 14 West en Oost en 19 West van de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 Wageningen, p. 37 55.
 • Bont, Chr. de (m.m.v. M. Krauwer) 1996. Gelre, oud land, nieuwe tekens: beschrijving, waardering en planologische doorwerking van historisch-landschappelijke regionale karakteristieken in de provincie Gelderland. DLO-Staring Centrum rapport 421. Wageningen.
 • Bont, Chr. de, 1997. Modderen aan de voet van het Gooi; de betekenis van het topografisch archief van de middeleeuwse veenontginning Loosdrecht. In: Tussen Vecht en Eem; tijdschrift voor regionale geschiedenis, 15de jaargang nr. 2, p. 52-60.
 • Bont, Chr. de, 1998. The cyclone’s eye: historical dynamics and valuation in the man made landscapes of the Netherlands. In: Sereno, P., en M.L. Sturani (ed.), Rural landscape between state and local communities in Europe; past and present. Torino, p. 203-213.
 • Bont, Chr. de, 1999. Gelderse verbeelding. In: Gelderse streken in poëtisch perspectief; bloemlezing, p. 6-17. Zeist.
 • Bont, Chr. de. 1999. Cracks in the Delfware; a new regional identity for the mediaeval countryside within the urban environment of the city of Delft in the Dutch province of South-Holland. In: Setten, G., T. Semb & R. Torvik (eds) Shaping the land. Papers from The Department of Geography, University of Trondheim, New Series A, Three Volumes. Trondheim.
 • Bont, Chr. de, 2000. Delfts Water; tweeduizend jaar bewoning door waterbeheer in het Delftse. Zutphen. (tevens verschenen als Bont, Chr. de, 2001. Delft’s water; two thousand years of habitation and water management in and around Delft. Zutphen.
 • Bont, Chr. de, 2000. Historisch-geografisch landschap van de Groote Waard vóór 1421. In: Bont, Chr. de, G.H.P. Dirkx, G.J. Maas, H.P. Wolfert, O. Odé en G.K.R. Polman, 2000. Aardkundige en cultuurhistorische landschappen van de Biesbosch; beschrijving en waardering als bouwstenen voor het landschapsontwikkelingsconcept en de effectevaluatie voor rivierverruiming. Alterra-rapport 121, Wageningen, p. 23-28.
 • Bont, Chr. de, en R.Haring, 2000. Tussen Lomm en Hasselt; een gecombineerde historisch-geografische en landschappelijke verkenning van de genese van het Lutsveld en omgeving (Midden-Limburg). DLO-Staring Centrum Rapport z.n. Wageningen.
 • Bont, Chr. de, 2000. Bathmen, dorp en enk; een historisch-geografische verkenning van een deel van de gemeente Bathmen ter inbedding van archeologisch onderzoek. Alterra-rapport z.n.Wageningen.
 • Bont, Chr. de, 2001. Slechts een Stichtse rimpeling. In: Utrechtse Heuvelrug dichterlijk domein; bloemlezing. Zeist, p. 10-19.
 • Bont, Chr. de, 2001. De kassen staan blank; historische wortels van wateroverlast in Delfland. In: Soens, T., en E. Thoen (red.) Tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden. In: Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, p. 25-38.
 • Bont, Chr. de, 2001. Achter de IJssel. In: Overijssel in letteren; bloemlezing. Zeist, p. 9-17.
 • Bont, Chr. de, 2001. Het Veluwse paradijs. In: Veluwe in verzen; bloemlezing. Zeist, p. 10-19.
 • Bont, Chr. de, 2002. Turf en De Kruiken; het eind van het slagturven in de Oostambachten van Delfland. In: Historisch-Geografisch Tijdschrift 20ste jaarg. nr. 3, p. 34-38. (Nationaal Archief Special).
 • Bont, Chr. de, 2003. A Dutch Atlantis five meters below sea level; reconstructing the medieval landscape of the Groote Waard. In: Unwin, T., and Th. Spek, European landscapes; from mountain to sea. Tallinn, p. 23-29.
 • Bont, Chr. de, 2003. Cultuurhistorie van de Langstraat: als fijn bladerdeeg. In: Strootman, B., et al., Lijnen in een gelaagd land; beheers en ontwikkelingsperspectief voor De Langstraat vanuit een cultuurhistorische invalshoek. Amsterdam, p. 8-27.
 • Bont, Chr. de, et al., 2003. Veenkades in beeld. In: Het Waterschap, 88ste jaarg. (Special Veenkades), p. 18-20.
 • Bont, Chr. de, en J.R. Mulder, 2003. Kastelen in het landschap, toelichting bij de kaart van kastelen, adelijke huizen, begraven hofsteden en steenen kamers in de Betuwe. In: Bont, Chr. de, K. van Ingen en R. Hartman (red.), 2003. Terugblik, Jaarboek Stichting Tabula Batavorum 4, Kesteren.
 • Bont, Chr. de, 2003. De landschapsontwikkeling en cultuurhistorisch geschiedenis. In: Kekem, A.J. van (red.) Het ABC van het herinrichtingsgebied Schouwen-West; een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek. Alterra-rapport nr. 317. Wageningen, p. 57-83 en 112-113.
 • Bont, Chr. de, en G.J. Maas, 2003. Tussen Grave en Ravenstein; archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief. Alterra-rapport 762. Wageningen.
 • Chr. de Bont, 2003. Haarzuilens-Eiteren; beknopte historisch-geografische beschrijving en kartering van het cultuurlandschap in delen van de gemeenten Vleuten, Harmelen en IJsselstein. In: F. Brouwer, Bodemgeografisch onderzoek in het strategisch groengebied Utrecht-West. Alterra-rapport 567 (§2.4.).
 • Bont, Chr. de, 2004. Legendabeschrijving bij de kaarten, schaal 1:50.000, ‘natuurlijk landschap 800 na Chr.’, ‘Ontginning en bewoning 1000-1250’ en ‘Waterstaat en waterbeheer 800-1850’. Alterra Wageningen. (onderdeel van: Bont, Chr. de, i.v. Vergeten land; ontginning, bewoning, waterbeheer en vroeg-stedelijke ontwikkleing in de Westnederlandse veengebieden (800-1500).
 • Bont, Chr. de, 2004. The significance of the Dutch historical geographic GIS Histland; the example of the mediaeval peat landscapes of` Staphorst Rouveen and Vriezenveen. In: Palang, H., et al. (eds.) European rural landscapes; persistence and change in a globalising enviroment. Dordrecht, p. 345-358.
 • Bont, Chr. de, 2004. Kijken in de dijken; bouwstenen voor een historisch-geografische typologie van veenkades in Nederland. Alterra. Wageningen
  Weerts, H.J.T., B. Maskake, G.J. Maas, C.H.M. de Bont, G.A.M. Kruse, Veldkamp, J.G. en R.W. Vernes, 2004. Aandachtsgebieden veenkaden; inventariatie van gebieden met veenkaden of kaden op veenondergrond. STOWA-rapport 36. Utrecht.
 • Chr. de Bont en G.J. Maas, 2005. Tussen Grave en Gennep en Arcen en Velden; archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas in het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief. Alterra rapport nr. 1174. Wageningen.
 • Bont, Chr. de, 2005. Gelders waterschalie. In: Gelderland literaire reis langs het water; bloemlezing. Zeist, p. 6-17.
 • Bont, C.H.M. de, 2005. De veenweide in historisch-geografisch perspectief: remmen of doorstarten. In W.A. Rienks & A.L. Gerritsen (Eds.), Veenweide 25x belicht; een bloemlezing van het onderzoek van Wageningen UR, p. 14-15. Alterra . Wageningen.
 • Bont, Chr. de, (verschijnt begin 2007) Onder de Biesbos; historisch-geografische en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 142 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard. In: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis.

In deze sectie: