Henk Bloemhoff

streektaalfunctionaris Stellingwarfs

 
Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur
Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Oldeberkoop
Tel.: 0516 451108

E-mail:

h.bloemhoff
[Apestaartje]
stellingwarfs.nl

Noordmaad 8
8431 TZ Oosterwolde
E-mail:

drhbloemhoff
[Apestaartje]
yahoo.com

Henk Bloemhoff is als taalkundige gespecialiseerd in de (mor)fonologie van het Stellingwerfs en hij is op naamkundig gebied geïnteresseerd in de veldnamen van Stellingwarf. Verder is Henk Bloemhoff is serieredacteur van de reeks Veldnaemen van Stellingwarf.

Henk Bloemhoff beschikt over schriftelijke dataverzamelingen.

Henk Bloemhoff heeft vele taalkundige en dialectologische publicaties op zijn naam staan.

 • (1977) Enkele volgordeverschijnselen in verband met V-raising. Doctoraalscriptie RU Groningen.
 • (1979) ‘Heranalyse van een Stellingwerver oppervlaktestructuur’, in: Århammar, N. en T. Hoekema (eds.), Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter (1926-1977). Groningen: 31-38.
 • (1980a) ‘Het verkleinwoord in het Kuinders’, in: Bos, C.J. e.a. (red.), Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht. 3e bundel IJsselacademie. Zwolle: 109-124.
 • (1980b) ‘Verkleinwoordvorming in het Kuinders I’, in: Driemaandelijkse Bladen 32: 1-24.
 • (1980c) ‘Verkleinwoordvorming in het Kuinders II’, in: Driemaandelijkse Bladen 32: 156-167.
 • (1980d) ‘Een geval van klinkerwisseling in het Stellingwerfs’, in: Janssen, Th. en N.F. Streekstra, Grenzen en domeinen van het Nederlands. Groningen: 206-228.
 • (1980e) ‘Een peer odderingsprincipes die et Stellingwarfs anbelangen’, in: Philologica Frisica Anno 1980: 147-168.
 • (1980f) ‘Naar regionale kultuurtalen’, in: Driemaandelijkse Bladen 32: 104-118.
 • (1981a) ‘Stellingwerfse /g/ in anlaut: relict, eigen ontwikkeling of ontlening?’, in: Tabu 11: 99-103.
 • (1981b) Verkleinwoordvorming en umlaut. Kampen.
 • (1981c) ‘Naar regionale kultuurtalen’, in: Hand. Ned. Filologencongres 1980 (nr. 36): 219-221 (samenvatting van 1980f).
 • (1981-1982) samen met C.A.J. Hoppenbrouwers: ‘G.A.T. Koefoed en J. van Marle: Aspecten van taalverandering, een verzameling inleidende artikelen’, in: Spektator 11: 425-429 (bespreking).
 • (1982a) ‘C. van Bree, Hebben-constructies en datiefconstructies binnen het Nederlandse taalgebied. Een taalgeografisch onderzoek’, in: Forum der Letteren 23: 294-296 (bespreking).
 • (1982b) ‘Een nieuw dialektologie-handboek’, in: Driemaandelijkse Bladen 34: 160-161 (bespreking).
 • (1982-1983) ‘W. Zonneveld, F. van Coetsem a.o. (eds.), Studies in Dutch phonology’, in: Spektator 12: 308-311 (bespreking).
 • (1984) ‘Stellingwerfse diftongen contra Natuurlijke Generatieve Fonologie’, in: Århammar, N.R. e.a. (red.), Miscellanea Frisica, in nije bondel Fryske stúdzjes. Assen: 237-242.
 • (1986a) ‘Rimpels door “reenfels”’, in: Tabu 16: 150-155.
 • (1986b) ‘Op weg naar een Woordenboek van de Drentse Dialecten’, in: Driemaandelijkse Bladen 38: 1-41.
 • (1990) ‘Een Oosterwooldiger oplossige’, in: IJsselakademie 13 nr. 2: 43-44.
 • (1991) Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de Natuurlijke Generatieve Fonologie. Groningen (dissertatie).
 • (1991) samen met G.H. Kocks: ‘Drenthe en Stellingwerf’, in: Crompvoets, H. en A. Dams (red.): Het dialectenboek. Kroesels op de bozzem. Waalre: 77-87.
 • (1991) samen met H. Niebaum: ‘Nedersaksische lexicografie’, in: Berns, J.B. e.a. (red.), Dialectlexicografie. Taal en Tongval, Themanummer 4: 39-57.
 • (1992) ‘Jan Nijen Twilhaar. Generatieve fonologie en de studie van Oostnederlands dialecten (Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut, 13)’ enz., in: Niederdeutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung Jahrgang 1992 115. Neumünster: 217-220.
 • (1993) ‘Harrie Scholtmeijer, Het Nederlands van de IJsselmeerpolders. Kampen enz.’, in: De Nieuwe Taalgids 86: 459-463 (bespreking).
 • (1994a) Stellingwarfs Woordeboek diel 2 F-K etc. Oosterwoolde.
 • (1994b) ‘De interaktie van fonologie en syntaxis in het Stellingwerfs’, in G.E. Booij en J. van Marle (red.), Dialectfonologie. Lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut op vrijdag 27 november 1992: 9-19.
 • (1995) ‘The Times They Are A-Changin’: ook in ’t Drents en Stellingwerfs’, in: Belemans, R. en H.H.A. van de Wijngaard (red.), Het Dialectenboek 3. Dialect in beweging. 100 jaar na de enquête van Willems en Aardrijkskundig Genootschap. Groesbeek: 81-96.
 • (1996) als mederedacteur van: Dr. G.H. Kocks, J.P. Vording, A. Beugels, Dr. H. Bloemhoff Woordenboek van de Drentse Dialecten. A-L (d.i. deel I). Assen.
 • (1997a) Stellingwarfs Woordeboek diel 3 L-R etc. Berkoop/Oldeberkoop.
 • (1997b) ‘Stellingwerven’, in: H.H.A. van de Wijngaard en R. Belemans, Het Dialectenboek 4. Nooit verloren werk. Terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen. Groesbeek: 107-108.
 • (1999a) Hoe schrijf je ’t Stellingwerfs? Spelling en overzicht van vormen. Oldeberkoop.
 • (1999b) ‘Et eigene in de Stellingwarver tael: geografisch en “psychologisch”’, in: Bloemhoff 1999c: 63-76.
 • (1999c) (als redakteur): Op zoek naar de Stellingwarver identiteit. Een bundel lezingen onder redaktie van Henk Bloemhoff. Berkoop/Oldeberkoop.
 • (2001) Stellingwarfs Woordeboek diel 4. S-Z etc. Berkoop/Oldeberkoop.
 • (2002) Taal in stad en land. Stellingwerfs. Den Haag.
 • (2003) ‘Hoe hoor je Stellingwerfs en Drents?, in: Tier, V. De en R. Vandekerckhove, Het dialectenboek 7. Aan taal herkend. Groesbeek: 113-124.
 • (2004a) Stellingwarfs Woordeboek diel 1. A-E etc. Berkoop/Oldeberkoop.
 • (2004b) Stellingwarfs Woordeboek diel 2. F-K etc. Berkoop/Oldeberkoop (ongewijzigde     herdruk, met een ander ‘Woord vooraf’).
 • (2004c) ‘Willem Visser en Siebren Dyk, Eilander Wezzenbúek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs. Ljouwert/Leeuwarden (2002) enz.’, in: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk: 64-68 (bespreking).
 • (2004) samen met H. Nijkeuter: Taal in stad en land. Drents. Den Haag.
 • (2005a) ‘Stellingwerf en z’n ‘Westhoeke’: een reeks verfijningen door dialectonderzoek’, in: Engelsman, J. e.a.: Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde [feestbundel voor dr. N. van der Sijs]. Den Haag: 13-18.  
 • (2005b) samen met H. Nijkeuter: ‘Voor fijnproevers: uit de dialectologische keukens van Drenthe en Stellingwerf’, in: Veronique de Tier e.a. (red.), Het dialectenboek 8. Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten. Groesbeek: 101-121.
 • (2005c) Stellingwarfs -- Nederlands Verklarend Handwoordenboek. Berkoop/Oldeberkoop.
 • (2006) ‘Limburgs en schoolprestaties’ [bespreking van: Kroon, Sjaak & Ton Vallen (red.), Dialect en school in Limburg [reeks ‘Studies in meertaligheid no. 5]. Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2004. 93 blz. ISBN 90 5260 147 X. EUR 9,90], te verschijnen in Nederlandse Taalkunde (geaccepteerd door de redactie)

 

In deze sectie: